O-Ring VITON 75 BS

/O-Ring VITON 75 BS

O-Ring VITON 75 BS

12,000 6,876,000 

اورینگ وایتون (Viton) در صنعت به نام های FKM , FPM , Fluoroelastomer نیز شناخته می شود و به دلیل همین تعدد نام گاها باعث گمراهی می گردد، در صورتی که ماده اصلی همه آنها از فلورو کربن (Fluorocarbon) می باشد.

اورینگ وایتون، تراکم مولکولی پایین (low compression set) و مقاومت دمایی و شیمیایی بالایی دارد و به همین دلیل اورینگ وایتون کاربرد فراوانی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو و… در جاهایی که به مقاومت حرارتی بالا و مقاومت در برابر سایش احتیاج باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

رنج دمایی اورینگ وایتون از 20- درجه سانتیگراد تا 200+ درجه سانتیگراد می باشد.

اورینگ وایتونی که ارائه می دهیم با سختی 75 و 90 و گرید A و بر اساس استاندارد AS-568 (اینچی) و استاندارد متریک ( mm ) میباشد .در صورتی که گرید های دیگر وایتون مد نظرتان است، با ما تماس بگیرید.


Product SIZE
ID (mm)
CS (mm)
Order Product
PriceQuantity
O-Ring VITON 75 BSBS005V752.571.78001 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS006V752.91.78002 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS007V753.681.78003 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS008V754.471.78004 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS009V755.281.78005 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS010V756.071.78006 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS011V757.651.78007 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS012V759.251.78008 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS013V7510.821.78009 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS014V7512.421.78010 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS015V75141.78011 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS016V7515.61.78012 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS017V7517.171.78013 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS018V7518.771.78014 18,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS019V7520.351.78015 18,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS020V7521.951.78016 18,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS021V7523.521.78017 18,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS022V7525.121.78018 24,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS023V7526.71.78019 24,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS024V7528.31.78020 24,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS025V7529.871.78021 24,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS026V7531.471.78022 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS027V7533.051.78023 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS028V7534.651.78024 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS029V7537.821.78025 33,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS030V75411.78026 36,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS031V7544.171.78027 39,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS032V7547.351.78028 39,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS033V7550.521.78029 45,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS034V7553.71.78030 51,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS035V7556.871.78031 54,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS036V7560.051.78032 60,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS037V7563.221.78033 66,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS038V7566.41.78034 69,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS039V7569.571.78035 75,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS040V7572.751.78036 81,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS041V7575.921.78037 87,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS042V7582.271.78038 96,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS043V7588.621.78039 102,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS044V7594.971.78040 114,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS045V75101.321.78041 117,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS046V75107.671.78042 123,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS047V75114.021.78043 138,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS048V75120.371.78044 153,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS049V75126.721.78045 168,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS050V75133.071.78046 174,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS102V751.242.62047 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS103V752.062.62048 12,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS104V752.842.62049 15,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS105V753.632.62050 15,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS106V754.422.62051 15,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS107V755.232.62052 15,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS108V756.022.62053 15,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS109V757.592.62054 18,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS110V759.192.62055 18,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS111V7510.772.62056 21,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS112V7512.372.62057 21,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS113V7513.942.62058 21,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS114V7515.542.62059 27,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS115V7517.122.62060 27,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS116V7518.722.62061 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS117V7520.292.62062 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS118V7521.892.62063 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS119V7523.472.62064 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS120V7525.072.62065 33,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS121V7526.642.62066 36,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS122V7528.242.62067 39,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS123V7529.822.62068 39,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS124V7531.422.62069 39,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS125V7532.992.62070 42,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS126V7534.592.62071 45,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS127V7536.172.62072 48,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS128V7537.772.62073 51,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS129V7539.342.62074 54,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS130V7540.942.62075 57,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS131V7542.522.62076 60,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS132V7544.122.62077 63,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS133V7545.692.62078 69,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS134V7547.292.62079 69,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS135V7548.92.62080 72,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS136V7550.472.62081 72,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS137V7552.072.62082 75,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS138V7553.642.62083 84,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS139V7555.252.62084 87,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS140V7556.822.62085 90,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS141V7558.422.62086 93,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS142V7559.992.62087 96,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS143V7561.62.62088 99,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS144V7563.172.62089 102,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS145V7564.772.62090 105,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS146V7566.342.62091 108,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS147V7567.952.62092 111,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS148V7569.522.62093 117,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS149V7571.122.62094 120,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS150V7572.692.62095 126,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS151V7575.872.62096 129,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS152V7582.222.62097 132,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS153V7588.572.62098 144,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS154V7594.922.62099 153,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS155V75101.272.62100 162,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS156V75107.622.62101 171,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS157V75113.972.62102 192,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS158V75120.322.62103 204,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS159V75126.672.62104 222,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS160V75133.022.62105 231,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS161V75139.372.62106 252,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS162V75145.722.62107 267,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS163V75152.072.62108 273,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS164V75158.422.62109 285,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS165V75164.772.62110 288,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS166V75171.122.62111 294,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS167V75177.472.62112 357,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS168V75183.822.62113 372,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS169V75190.172.62114 384,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS170V75196.522.62115 411,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS171V75202.872.62116 435,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS172V75209.222.62117 462,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS173V75215.572.62118 486,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS174V75221.922.62119 495,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS175V75228.272.62120 504,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS176V75234.622.62121 525,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS177V75240.972.62122 546,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS178V75247.322.62123 558,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS201V754.343.53124 21,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS202V755.943.53125 24,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS203V757.523.53126 24,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS204V759.123.53127 27,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS205V7510.693.53128 27,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS206V7512.293.53129 30,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS207V7513.873.53130 33,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS208V7515.473.53131 36,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS209V7517.043.53132 39,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS210V7518.643.53133 42,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS211V7520.223.53134 42,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS212V7521.823.53135 48,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS213V7523.393.53136 51,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS214V7524.993.53137 54,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS215V7526.573.53138 54,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS216V7528.173.53139 60,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS217V7529.743.53140 60,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS218V7531.343.53141 66,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS219V7532.923.53142 69,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS220V7534.523.53143 72,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS221V7536.093.53144 78,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS222V7537.693.53145 81,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS223V7540.873.53146 90,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS224V7544.043.53147 93,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS225V7547.223.53148 105,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS226V7550.393.53149 108,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS227V7553.573.53150 117,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS228V7556.743.53151 123,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS229V7559.923.53152 132,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS230V7563.093.53153 144,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS231V7566.273.53154 147,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS232V7569.443.53155 156,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS233V7572.623.53156 165,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS234V7575.793.53157 168,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS235V7578.973.53158 174,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS236V7582.143.53159 183,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS237V7585.323.53160 192,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS238V7588.493.53161 201,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS239V7591.673.53162 204,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS240V7594.843.53163 210,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS241V7598.023.53164 216,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS242V75101.193.53165 219,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS243V75104.373.53166 231,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS244V75107.543.53167 240,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS245V75110.723.53168 249,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS246V75113.893.53169 255,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS247V75117.073.53170 270,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS248V75120.243.53171 273,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS249V75123.423.53172 282,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS250V75126.593.53173 285,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS251V75129.773.53174 300,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS252V75132.943.53175 303,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS253V75136.123.53176 312,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS254V75139.293.53177 327,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS255V75142.473.53178 336,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS256V75145.643.53179 345,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS257V75148.823.53180 345,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS258V75151.993.53181 360,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS259V75158.343.53182 378,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS260V75164.693.53183 402,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS261V75171.043.53184 459,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS262V75177.393.53185 477,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS263V75183.743.53186 486,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS264V75190.093.53187 504,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS265V75196.443.53188 513,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS266V75202.793.53189 531,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS267V75209.143.53190 534,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS268V75215.493.53191 537,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS269V75221.843.53192 570,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS270V75228.193.53193 582,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS271V75234.543.53194 597,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS272V75240.893.53195 630,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS273V75247.243.53196 696,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS274V75253.593.53197 822,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS275V75266.293.53198 840,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS276V75278.993.53199 846,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS277V75291.693.53200 858,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS278V75304.393.53201 873,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS279V75329.793.53202 963,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS280V75355.193.53203 1,005,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS281V75380.593.53204 1,077,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS282V75405.263.53205 1,134,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS283V75430.663.53206 1,233,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS284V75456.063.53207 1,257,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS309V7510.465.33208 66,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS310V7512.075.33209 72,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS311V7513.645.33210 78,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS312V7515.245.33211 87,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS313V7516.815.33212 96,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS314V7518.425.33213 99,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS315V7519.995.33214 105,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS316V7521.595.33215 117,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS317V7523.165.33216 120,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS318V7524.775.33217 129,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS319V7526.345.33218 135,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS320V7527.945.33219 141,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS321V7529.515.33220 144,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS322V7531.125.33221 150,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS323V7532.695.33222 156,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS324V7534.295.33223 171,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS325V7537.475.33224 180,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS326V7540.645.33225 183,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS327V7543.825.33226 186,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS328V7546.995.33227 201,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS329V7550.175.33228 219,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS330V7553.345.33229 225,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS331V7556.525.33230 237,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS332V7559.695.33231 255,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS333V7562.875.33232 270,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS334V7566.045.33233 276,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS335V7569.225.33234 300,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS336V7572.395.33235 318,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS337V7575.575.33236 324,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS338V7578.745.33237 336,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS339V7581.925.33238 348,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS340V7585.095.33239 378,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS341V7588.275.33240 387,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS342V7591.445.33241 405,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS343V7594.625.33242 423,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS344V7597.795.33243 429,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS345V75100.975.33244 441,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS346V75104.145.33245 450,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS347V75107.325.33246 465,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS348V75110.495.33247 477,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS349V75113.675.33248 501,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS350V75116.845.33249 522,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS351V75120.025.33250 540,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS352V75123.195.33251 555,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS353V75126.375.33252 573,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS354V75129.545.33253 579,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS355V75132.725.33254 618,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS356V75135.895.33255 633,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS357V75139.075.33256 654,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS358V75142.245.33257 672,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS359V75145.425.33258 684,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS360V75148.595.33259 696,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS361V75151.775.33260 726,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS362V75158.125.33261 741,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS363V75164.475.33262 783,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS364V75170.825.33263 810,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS365V75177.175.33264 882,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS366V75183.525.33265 885,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS367V75189.875.33266 909,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS368V75196.225.33267 936,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS369V75202.575.33268 978,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS370V75208.925.33269 999,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS371V75215.275.33270 1,008,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS372V75221.625.33271 1,041,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS373V75227.975.33272 1,065,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS374V75234.325.33273 1,092,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS375V75240.675.33274 1,113,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS376V75247.025.33275 1,128,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS377V75253.375.33276 1,317,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS378V75266.075.33277 1,368,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS379V75278.775.33278 1,410,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS380V75291.475.33279 1,452,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS381V75304.175.33280 1,497,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS382V75329.575.33281 1,683,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS383V75354.975.33282 1,953,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS384V75380.375.33283 2,040,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS385V75405.265.33284 2,070,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS386V75430.665.33285 2,151,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS387V75456.065.33286 2,223,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS388V75481.465.33287 2,268,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS389V75506.865.33288 2,619,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS390V75532.265.33289 2,913,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS391V75557.665.33290 3,270,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS392V75582.685.33291 3,657,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS393V75608.085.33292 4,236,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS394V75633.485.33293 4,482,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS395V75658.885.33294 4,761,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS425V75113.676.99295 810,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS426V75116.846.99296 846,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS427V75120.026.99297 882,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS428V75123.196.99298 885,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS429V75126.376.99299 918,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS430V75129.546.99300 942,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS431v75132.726.99301 963,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS432v75135.896.99302 972,000 
spinner
O-Ring VITON 75 BSBS433v75139.076.99303 1,020,000