اورینگ وایتون 75 – AS568

/اورینگ وایتون 75 – AS568

اورینگ وایتون 75 – AS568

اورینگ وایتون (Viton) در صنعت به نام های FKM , FPM , Fluoroelastomer نیز شناخته می شود و به دلیل همین تعدد نام گاها باعث گمراهی می گردد، در صورتی که ماده اصلی همه آنها از فلورو کربن (Fluorocarbon) می باشد.

اورینگ وایتون، تراکم مولکولی پایین (low compression set) و مقاومت دمایی و شیمیایی بالایی دارد و به همین دلیل اورینگ وایتون کاربرد فراوانی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو و… در جاهایی که به مقاومت حرارتی بالا و مقاومت در برابر سایش احتیاج باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

رنج دمایی اورینگ وایتون از 20- درجه سانتیگراد تا 200+ درجه سانتیگراد می باشد.

اورینگ وایتونی که ارائه می دهیم با سختی 75 و 90 و گرید A و بر اساس استاندارد AS-568 (اینچی) و استاندارد متریک ( mm ) میباشد .در صورتی که گرید های دیگر وایتون مد نظرتان است، با ما تماس بگیرید.


Product SIZE
ID (mm)
CS (mm)
Order Product
PriceQuantity
اورینگ وایتون 75 – AS568BS005V752.571.78001
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS006V752.91.78002
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS007V753.681.78003
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS008V754.471.78004
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS009V755.281.78005
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS010V756.071.78006
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS011V757.651.78007
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS012V759.251.78008
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS013V7510.821.78009
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS014V7512.421.78010
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS015V75141.78011
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS016V7515.61.78012
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS017V7517.171.78013
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS018V7518.771.78014
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS019V7520.351.78015
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS020V7521.951.78016
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS021V7523.521.78017
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS022V7525.121.78018
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS023V7526.71.78019
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS024V7528.31.78020
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS025V7529.871.78021
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS026V7531.471.78022
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS027V7533.051.78023
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS028V7534.651.78024
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS029V7537.821.78025
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS030V75411.78026
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS031V7544.171.78027
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS032V7547.351.78028
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS033V7550.521.78029
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS034V7553.71.78030
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS035V7556.871.78031
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS036V7560.051.78032
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS037V7563.221.78033
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS038V7566.41.78034
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS039V7569.571.78035
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS040V7572.751.78036
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS041V7575.921.78037
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS042V7582.271.78038
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS043V7588.621.78039
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS044V7594.971.78040
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS045V75101.321.78041
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS046V75107.671.78042
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS047V75114.021.78043
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS048V75120.371.78044
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS049V75126.721.78045
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS050V75133.071.78046
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS102V751.242.62047
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS103V752.062.62048
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS104V752.842.62049
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS105V753.632.62050
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS106V754.422.62051
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS107V755.232.62052
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS108V756.022.62053
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS109V757.592.62054
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS110V759.192.62055
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS111V7510.772.62056
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS112V7512.372.62057
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS113V7513.942.62058
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS114V7515.542.62059
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS115V7517.122.62060
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS116V7518.722.62061
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS117V7520.292.62062
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS118V7521.892.62063
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS119V7523.472.62064
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS120V7525.072.62065
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS121V7526.642.62066
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS122V7528.242.62067
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS123V7529.822.62068
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS124V7531.422.62069
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS125V7532.992.62070
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS126V7534.592.62071
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS127V7536.172.62072
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS128V7537.772.62073
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS129V7539.342.62074
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS130V7540.942.62075
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS131V7542.522.62076
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS132V7544.122.62077
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS133V7545.692.62078
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS134V7547.292.62079
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS135V7548.92.62080
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS136V7550.472.62081
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS137V7552.072.62082
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS138V7553.642.62083
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS139V7555.252.62084
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS140V7556.822.62085
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS141V7558.422.62086
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS142V7559.992.62087
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS143V7561.62.62088
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS144V7563.172.62089
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS145V7564.772.62090
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS146V7566.342.62091
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS147V7567.952.62092
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS148V7569.522.62093
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS149V7571.122.62094
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS150V7572.692.62095
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS151V7575.872.62096
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS152V7582.222.62097
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS153V7588.572.62098
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS154V7594.922.62099
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS155V75101.272.62100
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS156V75107.622.62101
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS157V75113.972.62102
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS158V75120.322.62103
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS159V75126.672.62104
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS160V75133.022.62105
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS161V75139.372.62106
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS162V75145.722.62107
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS163V75152.072.62108
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS164V75158.422.62109
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS165V75164.772.62110
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS166V75171.122.62111
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS167V75177.472.62112
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS168V75183.822.62113
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS169V75190.172.62114
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS170V75196.522.62115
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS171V75202.872.62116
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS172V75209.222.62117
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS173V75215.572.62118
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS174V75221.922.62119
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS175V75228.272.62120
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS176V75234.622.62121
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS177V75240.972.62122
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS178V75247.322.62123
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS201V754.343.53124
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS202V755.943.53125
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS203V757.523.53126
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS204V759.123.53127
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS205V7510.693.53128
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS206V7512.293.53129
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS207V7513.873.53130
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS208V7515.473.53131
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS209V7517.043.53132
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS210V7518.643.53133
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS211V7520.223.53134
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS212V7521.823.53135
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS213V7523.393.53136
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS214V7524.993.53137
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS215V7526.573.53138
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS216V7528.173.53139
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS217V7529.743.53140
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS218V7531.343.53141
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS219V7532.923.53142
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS220V7534.523.53143
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS221V7536.093.53144
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS222V7537.693.53145
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS223V7540.873.53146
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS224V7544.043.53147
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS225V7547.223.53148
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS226V7550.393.53149
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS227V7553.573.53150
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS228V7556.743.53151
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS229V7559.923.53152
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS230V7563.093.53153
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS231V7566.273.53154
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS232V7569.443.53155
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS233V7572.623.53156
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS234V7575.793.53157
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS235V7578.973.53158
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS236V7582.143.53159
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS237V7585.323.53160
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS238V7588.493.53161
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS239V7591.673.53162
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS240V7594.843.53163
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS241V7598.023.53164
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS242V75101.193.53165
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS243V75104.373.53166
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS244V75107.543.53167
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS245V75110.723.53168
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS246V75113.893.53169
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS247V75117.073.53170
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS248V75120.243.53171
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS249V75123.423.53172
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS250V75126.593.53173
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS251V75129.773.53174
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS252V75132.943.53175
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS253V75136.123.53176
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS254V75139.293.53177
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS255V75142.473.53178
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS256V75145.643.53179
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS257V75148.823.53180
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS258V75151.993.53181
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS259V75158.343.53182
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS260V75164.693.53183
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS261V75171.043.53184
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS262V75177.393.53185
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS263V75183.743.53186
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS264V75190.093.53187
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS265V75196.443.53188
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS266V75202.793.53189
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS267V75209.143.53190
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS268V75215.493.53191
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS269V75221.843.53192
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS270V75228.193.53193
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS271V75234.543.53194
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS272V75240.893.53195
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS273V75247.243.53196
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS274V75253.593.53197
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS275V75266.293.53198
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS276V75278.993.53199
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS277V75291.693.53200
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS278V75304.393.53201
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS279V75329.793.53202
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS280V75355.193.53203
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS281V75380.593.53204
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS282V75405.263.53205
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS283V75430.663.53206
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS284V75456.063.53207
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS309V7510.465.33208
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS310V7512.075.33209
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS311V7513.645.33210
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS312V7515.245.33211
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS313V7516.815.33212
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS314V7518.425.33213
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS315V7519.995.33214
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS316V7521.595.33215
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS317V7523.165.33216
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS318V7524.775.33217
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS319V7526.345.33218
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS320V7527.945.33219
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS321V7529.515.33220
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS322V7531.125.33221
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS323V7532.695.33222
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS324V7534.295.33223
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS325V7537.475.33224
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS326V7540.645.33225
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS327V7543.825.33226
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS328V7546.995.33227
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS329V7550.175.33228
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS330V7553.345.33229
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS331V7556.525.33230
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS332V7559.695.33231
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS333V7562.875.33232
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS334V7566.045.33233
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS335V7569.225.33234
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS336V7572.395.33235
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS337V7575.575.33236
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS338V7578.745.33237
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS339V7581.925.33238
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS340V7585.095.33239
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS341V7588.275.33240
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS342V7591.445.33241
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS343V7594.625.33242
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS344V7597.795.33243
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS345V75100.975.33244
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS346V75104.145.33245
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS347V75107.325.33246
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS348V75110.495.33247
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS349V75113.675.33248
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS350V75116.845.33249
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS351V75120.025.33250
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS352V75123.195.33251
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS353V75126.375.33252
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS354V75129.545.33253
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS355V75132.725.33254
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS356V75135.895.33255
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS357V75139.075.33256
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS358V75142.245.33257
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS359V75145.425.33258
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS360V75148.595.33259
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS361V75151.775.33260
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS362V75158.125.33261
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS363V75164.475.33262
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS364V75170.825.33263
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS365V75177.175.33264
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS366V75183.525.33265
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS367V75189.875.33266
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS368V75196.225.33267
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS369V75202.575.33268
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS370V75208.925.33269
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS371V75215.275.33270
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS372V75221.625.33271
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS373V75227.975.33272
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS374V75234.325.33273
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS375V75240.675.33274
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS376V75247.025.33275
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS377V75253.375.33276
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS378V75266.075.33277
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS379V75278.775.33278
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS380V75291.475.33279
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS381V75304.175.33280
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS382V75329.575.33281
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS383V75354.975.33282
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS384V75380.375.33283
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS385V75405.265.33284
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS386V75430.665.33285
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS387V75456.065.33286
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS388V75481.465.33287
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS389V75506.865.33288
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS390V75532.265.33289
spinner
اورینگ وایتون 75 – AS568BS391V75557.665.33290