فاصله بین گلند

/برچسب: فاصله بین گلند

اثر فشار بر اورینگ

اثر فشار بر اورینگ اختلاف فشار دو طرف اورینگ باعث می شود که بر اساس قانون فیزیک اورینگ به سمت فشار کمتر در گلند حرکت کند و فشرده شود که باعث تغییر شکل مقطع آن می شود. به شکل زیر مراجعه گردد. این فشار باعث می شود که بخشی از اورینگ به داخل فاصله خالی بین گلند و سطح مقابل آن (clearance gap) حرکت کند. اگر اورینگ نتواند در فشار بالا مقاومت [...]