راهنمای شیمیایی

/راهنمای شیمیایی
راهنمای شیمیایی1398/8/4 4:36:28

شما میتوانید در این قسمت به بررسی سازگاری جنس اورینگ و یا قطعات الاستومری با سیالات و گازهای شیمیایی بپردازید .

Exposure Rating Guide

  • Good
  • Fair (usually OK for static seal)
  • Questionable (sometimes OK for static seal)
  • Poor
  • Insufficient Data

fkmb

fkmf