روغن کاری اورینگ

/برچسب: روغن کاری اورینگ

اثر روغن و کاهش اصطکاک بر روی اورینگ

بهترین نتیجه ی آب بندی کردن حاصل از اورینگ را باید با توجه به محیط اطراف اورینگ و شرایط کاری به دست بیاید. در بعضی از پروژه ها ما مجبور به استفاده از متریال های خاص هستیم و در بعضی از پروژه ها ما می توانیم طیف وسیعی از متریال ها را انتخاب کنیم. بدیهی است در این شرایط قیمت و در دسترس بودن آن بسیار مهم است.