اورینگ وایتون 90 – AS568

/اورینگ وایتون 90 – AS568

اورینگ وایتون 90 – AS568

اورینگ وایتون در صنعت به نام های FKM , FPM , Fluoroelastomer نیز شناخته میشود و به دلیل همین تعدد نام گاها باعث گمراهی می گردد، در صورتی که ماده اصلی همه آنها از فلورو کربن (Fluorocarbon) می باشد.

اورینگ وایتون، تراکم مولکولی پایین (low compression set) و مقاومت دمایی و شیمیایی بالایی دارد و به همین دلیل اورینگ وایتون کاربرد فراوانی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو و… در جاهایی که به مقاومت حرارتی بالا و مقاومت در برابر سایش احتیاج باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

رنج دمایی اورینگ وایتون از 20- درجه سانتیگراد تا 200+ درجه سانتیگراد می باشد.

اورینگ وایتونی که ارائه می دهیم با سختی 75 و 90 و گرید A و بر اساس استاندارد AS-568 (اینچی) و

استاندارد متریک ( mm ) میباشد .

در صورتی که گرید های دیگر وایتون مد نظرتان است، با ما تماس بگیرید.

Product SIZE
ID (mm)
CS (mm)
Order Product
PriceQuantity
اورینگ وایتون 90 – AS568BS005V902.571.78001
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS006V902.91.78002
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS007V903.681.78003
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS008V904.471.78004
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS009V905.281.78005
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS010V906.071.78006
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS011V907.651.78007
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS012V909.251.78008
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS013V9010.821.78009
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS014V9012.421.78010
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS015V90141.78011
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS016V9015.61.78012
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS017V9017.171.78013
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS018V9018.771.78014
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS019V9020.351.78015
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS020V9023.521.78017
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS021V9025.121.78018
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS022V9026.71.78019
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS023V9028.31.78020
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS024V9029.871.78021
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS025V9031.471.78022
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS026V9033.051.78023
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS027V9034.651.78024
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS028V9037.821.78025
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS029V90411.78026
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS030V9044.171.78027
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS031V9047.351.78028
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS032V9050.521.78029
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS033V9053.71.78030
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS034V9056.871.78031
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS036V9060.051.78032
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS037V9063.221.78033
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS038V9066.41.78034
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS039V9069.571.78035
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS040V9072.751.78036
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS041V9075.921.78037
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS042V9082.271.78038
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS043V9088.621.78039
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS044V9094.971.78040
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS045V90101.321.78041
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS046V90107.671.78042
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS047V90114.021.78043
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS048V90120.371.78044
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS049V90126.721.78045
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS050V90133.071.78046
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS102V901.242.62047
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS103V902.062.62048
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS104V902.842.62049
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS105V903.632.62050
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS106V904.422.62051
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS107V905.232.62052
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS108V906.022.62053
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS109V907.592.62054
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS110V909.192.62055
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS111V9010.772.62056
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS112V9012.372.62057
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS113V9013.942.62058
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS114V9015.542.62059
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS115V9017.122.62060
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS116V9018.722.62061
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS117V9020.292.62062
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS118V9021.892.62063
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS119V9023.472.62064
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS120V9025.072.62065
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS121V9026.642.62066
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS122V9028.242.62067
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS123V9029.822.62068
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS124V9031.422.62069
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS125V9032.992.62070
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS126V9034.592.62071
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS127V9036.172.62072
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS128V9037.772.62073
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS129V9039.342.62074
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS130V9040.942.62075
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS131V9042.522.62076
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS132V9044.122.62077
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS133V9045.692.62078
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS134V9047.292.62079
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS135V9048.92.62080
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS136V9050.472.62081
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS137V9052.072.62082
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS138V9053.642.62083
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS139V9055.252.62084
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS140V9056.822.62085
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS141V9058.422.62086
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS142V9059.992.62087
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS143V9061.62.62088
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS144V9063.172.62089
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS145V9064.772.62090
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS146V9066.342.62091
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS147V9067.952.62092
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS148V9069.522.62093
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS149V9071.122.62094
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS150V9072.692.62095
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS151V9075.872.62096
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS152V9082.222.62097
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS153V9088.572.62098
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS154V9094.922.62099
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS155V90101.272.62100
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS156V90107.622.62101
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS157V90113.972.62102
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS158V90120.322.62103
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS159V90126.672.62104
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS160V90133.022.62105
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS161V90139.372.62106
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS162V90145.722.62107
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS163V90152.072.62108
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS164V90158.422.62109
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS165V90164.772.62110
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS166V90171.122.62111
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS167V90177.472.62112
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS168V90183.822.62113
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS169V90190.172.62114
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS170V90196.522.62115
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS171V90202.872.62116
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS172V90209.222.62117
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS173V90215.572.62118
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS174V90221.922.62119
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS175V90228.272.62120
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS176V90234.622.62121
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS177V90240.972.62122
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS178V90247.322.62123
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS201V904.343.53124
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS202V905.943.53125
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS203V907.523.53126
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS204V909.123.53127
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS205V9010.693.53128
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS206V9012.293.53129
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS207V9013.873.53130
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS208V9015.473.53131
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS209V9017.043.53132
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS210V9018.643.53133
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS211V9020.223.53134
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS212V9021.823.53135
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS213V9023.43.53136
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS214V9024.993.53137
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS215V9026.573.53138
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS216V9028.173.53139
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS217V9029.743.53140
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS218V9031.343.53141
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS219V9032.923.53142
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS220V9034.523.53143
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS221V9036.093.53144
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS222V9037.693.53145
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS223V9040.873.53146
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS224V9044.043.53147
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS225V9047.223.53148
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS226V9050.393.53149
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS227V9053.573.53150
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS228V9056.743.53151
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS229V9059.923.53152
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS230V9063.093.53153
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS231V9066.273.53154
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS232V9069.443.53155
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS233V9072.623.53156
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS234V9075.793.53157
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS235V9078.973.53158
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS236V9082.143.53159
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS237V9085.323.53160
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS238V9088.493.53161
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS239V9091.673.53162
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS240V9094.843.53163
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS241V9098.023.53164
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS242V90101.193.53165
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS243V90104.373.53166
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS244V90107.543.53167
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS245V90110.723.53168
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS246V90113.893.53169
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS247V90117.073.53170
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS248V90120.243.53171
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS249V90123.423.53172
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS250V90126.593.53173
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS251V90129.773.53174
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS252V90132.943.53175
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS253V90136.123.53176
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS254V90139.293.53177
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS255V90142.473.53178
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS256V90145.643.53179
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS257V90148.823.53180
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS258V90151.993.53181
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS259V90158.343.53182
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS260V90164.693.53183
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS261V90171.043.53184
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS262V90177.393.53185
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS263V90183.743.53186
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS264V90190.093.53187
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS265V90196.443.53188
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS266V90202.793.53189
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS267V90209.143.53190
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS268V90215.493.53191
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS269V90221.843.53192
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS270V90228.193.53193
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS271V90234.543.53194
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS272V90240.893.53195
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS273V90247.243.53196
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS274V90253.593.53197
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS275V90266.293.53198
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS276V90278.993.53199
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS277V90291.693.53200
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS278V90304.393.53201
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS279V90329.793.53202
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS280V90355.193.53203
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS281V90380.593.53204
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS282V90405.263.53205
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS283V90430.663.53206
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS284V90456.063.53207
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS309V9010.465.33208
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS310V9012.075.33209
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS311V9013.645.33210
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS312V9015.245.33211
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS313V9016.815.33212
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS314V9018.425.33213
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS315V9019.995.33214
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS316V9021.595.33215
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS317V9023.165.33216
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS318V9024.775.33217
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS319V9026.345.33218
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS320V9027.945.33219
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS321V9029.515.33220
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS322V9031.125.33221
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS323V9032.695.33222
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS324V9034.295.33223
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS325V9037.475.33224
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS326V9040.645.33225
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS327V9043.825.33226
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS328V9046.995.33227
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS329V9050.175.33228
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS330V9053.345.33229
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS331V9056.525.33230
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS332V9059.695.33231
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS333V9062.875.33232
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS334V9066.045.33233
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS335V9069.225.33234
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS336V9072.395.33235
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS337V9075.575.33236
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS338V9078.745.33237
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS339V9081.925.33238
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS340V9085.095.33239
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS341V9088.275.33240
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS342V9091.445.33241
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS343V9094.625.33242
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS344V9097.795.33243
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS345V90100.975.33244
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS346V90104.145.33245
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS347V90107.325.33246
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS348V90110.495.33247
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS349V90113.675.33248
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS350V90116.845.33249
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS351V90120.025.33250
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS352V90123.195.33251
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS353V90126.375.33252
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS354V90129.545.33253
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS355V90132.725.33254
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS356V90135.895.33255
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS357V90139.075.33256
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS358V90142.245.33257
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS359V90145.425.33258
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS360V90148.595.33259
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS361V90151.775.33260
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS362V90158.125.33261
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS363V90164.475.33262
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS364V90170.825.33263
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS365V90177.175.33264
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS366V90183.525.33265
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS367V90189.875.33266
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS368V90196.225.33267
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS369V90202.575.33268
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS370V90208.925.33269
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS371V90215.275.33270
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS372V90221.625.33271
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS373V90227.975.33272
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS374V90234.325.33273
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS375V90240.675.33274
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS376V90247.025.33275
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS377V90253.375.33276
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS378V90266.075.33277
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS379V90278.775.33278
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS380V90291.475.33279
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS381V90304.175.33280
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS382V90329.575.33281
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS383V90354.975.33282
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS384V90380.375.33283
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS385V90405.265.33284
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS386V90430.665.33285
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS387V90456.065.33286
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS388V90481.465.33287
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS389V90506.865.33288
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS390V90532.265.33289
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS391V90557.665.33290
spinner
اورینگ وایتون 90 – AS568BS392V90582.685.33291