اورینگ متری NBR

/اورینگ متری NBR

اورینگ متری NBR

اورینگ متری (Oring cord) ، کوردهایی هستند که بصورت طولی و در مقیاس متر تولید و در ایران به نام اورینگ متری شناخته میشوند . یکی از مهمترین کاربرد اورینگ متری ها جهت تولید اورینگ در سایزهای بزرگ و غیراستاندارد در محل کار می باشد. اورینگ متری ها در سایز های 1 الی 25 میلی مترقابل تهیه می باشند. بیشترین متریال این کوردها(اورینگ متری) از NBR و VITON می باشد که توانسته است کمک قابل توجه ای به صنعت آب بندی نماید.

Product SIZE
Diameter (mm)
measurement Order Product
PriceQuantity
اورینگ متری NBRCON001.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00220Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON002.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00320Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON003.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00420Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON004.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON005.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00620Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON006.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00720Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON007.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00820Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON008.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON00920Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON009.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01020Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON010.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01120Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON011.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01220Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON012.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01320Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON013.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01420Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON014.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON015.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01620Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON016.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01720Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON017.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01820Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON018.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON01920Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON019.520Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON02020Meter038
spinner
اورینگ متری NBRCON001.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00217.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON002.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00317.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON003.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00417.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON004.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON005.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00617.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON006.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00717.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON007.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00817.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON008.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON00917.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON009.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01017.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON010.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01117.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON011.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01217.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON012.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01317.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON013.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01417.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON014.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON015.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01617.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON016.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01717.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON017.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01817.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON018.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON01917.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON019.517.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON02017.5Meter033
spinner
اورینگ متری NBRCON001.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00218Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON002.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00318Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON003.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00418Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON004.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON005.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00618Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON006.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00718Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON007.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00818Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON008.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON00918Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON009.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01018Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON010.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01118Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON011.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01218Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON012.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01318Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON013.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01418Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON014.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON015.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01618Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON016.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01718Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON017.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01818Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON018.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON01918Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON019.518Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON02018Meter034
spinner
اورینگ متری NBRCON001.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00218.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON002.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00318.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON003.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00418.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON004.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON005.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00618.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON006.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00718.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON007.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00818.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON008.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON00918.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON009.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01018.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON010.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01118.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON011.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01218.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON012.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01318.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON013.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01418.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON014.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON015.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01618.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON016.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01718.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON017.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01818.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON018.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON01918.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON019.518.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON02018.5Meter035
spinner
اورینگ متری NBRCON001.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00219Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON002.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00319Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON003.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00419Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON004.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON005.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00619Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON006.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00719Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON007.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00819Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON008.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON00919Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON009.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01019Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON010.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01119Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON011.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01219Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON012.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01319Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON013.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01419Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON014.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON015.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01619Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON016.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01719Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON017.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01819Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON018.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON01919Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON019.519Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON02019Meter036
spinner
اورینگ متری NBRCON001.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00219.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON002.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00319.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON003.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00419.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON004.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON005.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00619.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON006.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00719.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON007.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00819.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON008.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON00919.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON009.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01019.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON010.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01119.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON011.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01219.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON012.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01319.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON013.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01419.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON014.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON015.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01619.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON016.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01719.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON017.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01819.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON018.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON01919.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON019.519.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON02019.5Meter037
spinner
اورینگ متری NBRCON001.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0021.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON002.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0031.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON003.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0041.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON004.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0051.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON005.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0061.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON006.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0071.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON007.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0081.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON008.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0091.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON009.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0101.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON010.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0111.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON011.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0121.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON012.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0131.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON013.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0141.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON014.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0151.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON015.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0161.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON016.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0171.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON017.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0181.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON018.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0191.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON019.51.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON0201.5Meter001
spinner
اورینگ متری NBRCON001.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0022Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON002.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0032Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON003.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0042Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON004.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0052Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON005.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0062Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON006.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0072Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON007.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0082Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON008.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0092Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON009.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0102Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON010.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0112Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON011.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0122Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON012.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0132Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON013.52Meter002
spinner
اورینگ متری NBRCON0142Meter002