O-RING NBR 70 BS

/O-RING NBR 70 BS

O-RING NBR 70 BS

3,000 1,030,000 

اورینگ ان بی ار ( NBR)  یکی از پر مصرف ترین مواد در صنعت آبندی می باشد که به علت کارایی بالا و قیمت پایین مورد استقبال خوبی از سوی صنعتکاران قرار گرفته است.

در صنعت اورینگ NBR با نامهای اورینگ Nitril و یا BUNA-N نیز شناخته می شود.

بیشترین کاربرد اورینگ NBR در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک می باشد.

رنج دمای کاری اورینگ NBR از 30 – الی 120 + درجه سانتی گراد می باشد.

اورینگ NBR که ارائه می دهیم با سختی 70 و 90 و گرید A و بر اساس استاندارد AS-568 (اینچی) و استاندارد متریک ( mm ) میباشد .

در صورتی که گریدهای دیگر اورینگ NBR را می خواهید با ما تماس بگیرید..

Product SIZE
ID (mm)
CS (mm)
Order Product
PriceQuantity
O-RING NBR 70 BSBS001N700.731.02001 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS002N701.071.27002 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS003N701.421.53003 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS004V701.781.78004 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS005N702.571.78005 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS006N702.91.78006 6,200 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS007N703.681.78007 6,200 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS008N704.471.78008 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS009N705.281.78009 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS010N706.071.78010 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS011N707.651.78011 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS012N709.251.78012 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS013N7010.821.78013 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS014N7012.421.78014 7,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS015N70141.78015 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS016N7015.61.78016 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS017N7017.171.78017 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS018N7018.771.78018 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS019N7020.351.78019 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS020N7021.951.78020 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS021N7023.521.78021 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS022N7025.121.78022 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS023N7026.71.78023 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS024N7028.31.78024 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS025N7029.871.78025 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS026N7031.471.78026 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS027N7033.051.78027 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS028N7034.651.78028 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS029N7037.821.78029 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS030N70411.78030 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS031N7044.171.78031 22,200 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS032N7047.351.78032 22,200 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS033N7050.521.78033 22,200 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS034N7053.71.78034 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS035N7056.871.78035 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS036N7060.051.78036 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS037N7063.221.78037 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS038N7066.41.78038 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS039N7069.571.78039 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS040N7072.751.78040 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS041N7075.921.78041 35,400 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS042N7082.271.78042 35,400 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS043N7088.621.78043 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS044N7094.971.78044 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS045N70101.321.78045 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS046N70107.671.78046 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS047N70114.021.78047 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS048N70120.371.78048 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS049N70126.721.78049 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS050N70133.071.78050 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS102N701.242.62051 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS103N702.062.62052 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS104N702.842.62053 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS105N703.632.62054 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS106N704.422.62055 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS107N705.232.62056 5,304 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS108N706.022.62057 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS109N707.592.62058 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS110N709.192.62059 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS111N7010.772.62060 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS112N7012.372.62061 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS113N7013.942.62062 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS114N7015.542.62063 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS115N7017.122.62064 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS116N7018.722.62065 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS117N7020.292.62066 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS118N7021.892.62067 5,300 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS119N7023.472.62068 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS120N7025.072.62069 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS121N7026.642.62070 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS122N7028.242.62071 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS123N7029.822.62072 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS124N7031.422.62073 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS125N7032.992.62074 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS126N7034.592.62075 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS127N7036.172.62076 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS128N7037.772.62077 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS129N7039.342.62078 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS130N7040.942.62079 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS131N7042.522.62080 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS132N7044.122.62081 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS133N7045.692.62082 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS134N7047.292.62083 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS135N7048.92.62084 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS136N7050.472.62085 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS137N7052.072.62086 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS138N7053.642.62087 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS139N7055.272.62088 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS140N7056.822.62089 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS141N7058.422.62090 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS142N7059.992.62091 13,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS143N7061.62.62092 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS144N7063.172.62093 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS145N7064.772.62094 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS146N7066.342.62095 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS147N7067.952.62096 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS148N7069.522.62097 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS149N7071.122.62098 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS150N7072.692.62099 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS151N7075.872.62100 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS152N7082.222.62101 22,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS153N7088.572.62102 22,100 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS154N7094.922.62103 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS155N70101.272.62104 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS156N70107.622.62105 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS157N70113.972.62106 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS158N70120.322.62107 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS159N70126.672.62108 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS160N70133.022.62109 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS161N70139.372.62110 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS162N70145.722.62111 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS163N70152.072.62112 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS164N70158.422.62113 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS165N70164.772.62114 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS166N70171.122.62115 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS167N70177.472.62116 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS168N70183.822.62117 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS169N70190.172.62118 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS170N70196.522.62119 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS171N70202.872.62120 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS172N70209.222.62121 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS173N70215.572.62122 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS174N70221.922.62123 88,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS175N70228.272.62124 97,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS176N70234.622.62125 97,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS177N70240.972.62126 97,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS178N70247.322.62127 97,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS201N704.343.53128 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS202N705.943.53129 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS203N707.523.53130 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS204N709.123.53131 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS205N7010.693.53132 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS206N7012.293.53133 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS207N7013.873.53134 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS208N7015.473.53135 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS209N7017.043.53136 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS210N7018.643.53137 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS211N7020.223.53138 4,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS212N7021.823.53139 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS213N7023.393.53140 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS214N7024.993.53141 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS215N7026.573.53142 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS216N7028.173.53143 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS217N7029.743.53144 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS218N7031.343.53145 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS219N7032.923.53146 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS220N7034.523.53147 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS221N7036.093.53148 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS222N7037.693.53149 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS223N7040.873.53150 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS224N7044.043.53151 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS225N7047.223.53152 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS226N7050.43.53153 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS227N7053.573.53154 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS228N7056.743.53155 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS229N7059.923.53156 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS230N7063.093.53157 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS231N7066.273.53158 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS232N7069.443.53159 17,700 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS233N7072.623.53160 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS234N7075.793.53161 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS235N7078.973.53162 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS236N7082.143.53163 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS237N7085.323.53164 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS238N7088.493.53165 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS239N7091.673.53166 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS240N7094.843.53167 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS241N7098.023.53168 26,600 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS242N70101.193.53169 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS243N70104.373.53170 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS244N70107.543.53171 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS245N70110.723.53172 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS246N70113.893.53173 35,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS247N70117.073.53174 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS248N70120.243.53175 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS249N70123.423.53176 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS250N70126.593.53177 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS251N70129.773.53178 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS252N70132.943.53179 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS253N70136.123.53180 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS254N70139.293.53181 44,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS255N70142.473.53182 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS256N70145.643.53183 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS257N70148.823.53184 53,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS258N70151.993.53185 62,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS259N70158.343.53186 62,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS260N70164.693.53187 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS261N70171.043.53188 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS262N70177.393.53189 71,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS263N70183.743.53190 80,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS264N70190.093.53191 80,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS265N70196.443.53192 88,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS266N70202.793.53193 88,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS267N70209.143.53194 88,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS268N70215.493.53195 88,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS269N70221.843.53196 88,500 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS270N70228.193.53197 107,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS271N70234.543.53198 107,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS272N70240.893.53199 107,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS273N70247.243.53200 115,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS274N70253.593.53201 115,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS275N70266.293.53202 135,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS276N70278.993.53203 160,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS277N70291.693.53204 160,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS278N70304.393.53205 177,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS279N70329.793.53206 177,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS280N70355.193.53207 177,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS281N70380.593.53208 187,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS282N70405.263.53209 310,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS283N70430.663.53210 310,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS284N70456.063.53211 320,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS309N7010.465.33212 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS310N7012.075.33213 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS311N7013.645.33214 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS312N7015.245.33215 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS313N7016.815.33216 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS314N7018.425.33217 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS315N7019.995.33218 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS316N7021.595.33219 8,900 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS317N7023.165.33220 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS318N7024.775.33221 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS319N7026.345.33222 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS320N7027.945.33223 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS321N7029.515.33224 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS322N7031.125.33225 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS323N7032.695.33226 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS324N7034.295.33227 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS325N7037.475.33228 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS326N7040.645.33229 18,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS327N7043.825.33230 27,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS328N7046.995.33231 27,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS329N7050.175.33232 27,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS330N7053.345.33233 27,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS331N7056.525.33234 27,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS332N7059.695.33235 27,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS333N7062.875.33236 36,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS334N7066.045.33237 36,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS335N7069.225.33238 36,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS336N7072.395.33239 36,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS337N7075.575.33240 36,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS338N7078.745.33241 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS339N7081.925.33242 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS340N7085.095.33243 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS341N7088.275.33244 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS342N7091.445.33245 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS343N7094.625.33246 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS344N7097.795.33247 45,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS345N70100.975.33248 54,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS346N70104.145.33249 54,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS347N70107.325.33250 54,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS348N70110.495.33251 54,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS349N70113.675.33252 54,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS350N70116.845.33253 54,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS351N70120.025.33254 63,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS352N70123.195.33255 63,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS353N70126.375.33256 63,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS354N70129.545.33257 72,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS355N70132.725.33258 72,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS356N70135.895.33259 72,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS357N70139.075.33260 81,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS358N70142.245.33261 81,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS359N70145.425.33262 90,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS360N70148.595.33263 90,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS361N70151.775.33264 90,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS362N70158.125.33265 100,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS363N70164.475.33266 100,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS364N70170.825.33267 110,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS365N70177.175.33268 110,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS366N70183.525.33269 110,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS367N70189.875.33270 110,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS368N70196.225.33271 115,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS369N70202.575.33272 115,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS370N70208.925.33273 115,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS371N70215.275.33274 115,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS372N70221.625.33275 145,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS373N70227.975.33276 145,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS374N70234.325.33277 155,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS375N70240.675.33278 155,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS376N70247.025.33279 160,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS377N70253.375.33280 160,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS378N70266.075.33281 220,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS379N70278.775.33282 220,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS380N70291.475.33283 250,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS381N70304.175.33284 250,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS382N70329.575.33285 250,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS383N70354.975.33286 270,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS384N70380.375.33287 390,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS385N70405.265.33288 390,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS386N70430.665.33289 390,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS387N70456.065.33290 410,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS388N70481.415.33291 550,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS389N70506.815.33292 681,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS390N70532.215.33293 700,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS391N70557.615.33294 710,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS392N70582.685.33295 720,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS393N70608.085.33296 750,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS394N70633.485.33297 780,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS395N70658.885.33298 805,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS425N70113.676.99299 107,000 
spinner
O-RING NBR 70 BSBS426N70116.846.99300