O-RING NBR 70 BS

/O-RING NBR 70 BS

O-RING NBR 70 BS

اورینگ ان بی ار ( NBR)  یکی از پر مصرف ترین مواد در صنعت آبندی می باشد که به علت کارایی بالا و قیمت پایین مورد استقبال خوبی از سوی صنعتکاران قرار گرفته است.

در صنعت اورینگ NBR با نامهای اورینگ Nitril و یا BUNA-N نیز شناخته می شود.

بیشترین کاربرد اورینگ NBR در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک می باشد.

رنج دمای کاری اورینگ NBR از 30 – الی 120 + درجه سانتی گراد می باشد.

اورینگ NBR که ارائه می دهیم با سختی 70 و 90 و گرید A و بر اساس استاندارد AS-568 (اینچی) و استاندارد متریک ( mm ) میباشد .

در صورتی که گریدهای دیگر اورینگ NBR را می خواهید با ما تماس بگیرید..

Product SIZE
ID (mm)
CS (mm)
Order Product
PriceQuantity
O-RING NBR 70 BSBS001N700.731.02001
spinner
O-RING NBR 70 BSBS002N701.071.27002
spinner
O-RING NBR 70 BSBS003N701.421.53003
spinner
O-RING NBR 70 BSBS004V701.781.78004
spinner
O-RING NBR 70 BSBS005N702.571.78005
spinner
O-RING NBR 70 BSBS006N702.91.78006
spinner
O-RING NBR 70 BSBS007N703.681.78007
spinner
O-RING NBR 70 BSBS008N704.471.78008
spinner
O-RING NBR 70 BSBS009N705.281.78009
spinner
O-RING NBR 70 BSBS010N706.071.78010
spinner
O-RING NBR 70 BSBS011N707.651.78011
spinner
O-RING NBR 70 BSBS012N709.251.78012
spinner
O-RING NBR 70 BSBS013N7010.821.78013
spinner
O-RING NBR 70 BSBS014N7012.421.78014
spinner
O-RING NBR 70 BSBS015N70141.78015
spinner
O-RING NBR 70 BSBS016N7015.61.78016
spinner
O-RING NBR 70 BSBS017N7017.171.78017
spinner
O-RING NBR 70 BSBS018N7018.771.78018
spinner
O-RING NBR 70 BSBS019N7020.351.78019
spinner
O-RING NBR 70 BSBS020N7021.951.78020
spinner
O-RING NBR 70 BSBS021N7023.521.78021
spinner
O-RING NBR 70 BSBS022N7025.121.78022
spinner
O-RING NBR 70 BSBS023N7026.71.78023
spinner
O-RING NBR 70 BSBS024N7028.31.78024
spinner
O-RING NBR 70 BSBS025N7029.871.78025
spinner
O-RING NBR 70 BSBS026N7031.471.78026
spinner
O-RING NBR 70 BSBS027N7033.051.78027
spinner
O-RING NBR 70 BSBS028N7034.651.78028
spinner
O-RING NBR 70 BSBS029N7037.821.78029
spinner
O-RING NBR 70 BSBS030N70411.78030
spinner
O-RING NBR 70 BSBS031N7044.171.78031
spinner
O-RING NBR 70 BSBS032N7047.351.78032
spinner
O-RING NBR 70 BSBS033N7050.521.78033
spinner
O-RING NBR 70 BSBS034N7053.71.78034
spinner
O-RING NBR 70 BSBS035N7056.871.78035
spinner
O-RING NBR 70 BSBS036N7060.051.78036
spinner
O-RING NBR 70 BSBS037N7063.221.78037
spinner
O-RING NBR 70 BSBS038N7066.41.78038
spinner
O-RING NBR 70 BSBS039N7069.571.78039
spinner
O-RING NBR 70 BSBS040N7072.751.78040
spinner
O-RING NBR 70 BSBS041N7075.921.78041
spinner
O-RING NBR 70 BSBS042N7082.271.78042
spinner
O-RING NBR 70 BSBS043N7088.621.78043
spinner
O-RING NBR 70 BSBS044N7094.971.78044
spinner
O-RING NBR 70 BSBS045N70101.321.78045
spinner
O-RING NBR 70 BSBS046N70107.671.78046
spinner
O-RING NBR 70 BSBS047N70114.021.78047
spinner
O-RING NBR 70 BSBS048N70120.371.78048
spinner
O-RING NBR 70 BSBS049N70126.721.78049
spinner
O-RING NBR 70 BSBS050N70133.071.78050
spinner
O-RING NBR 70 BSBS102N701.242.62051
spinner
O-RING NBR 70 BSBS103N702.062.62052
spinner
O-RING NBR 70 BSBS104N702.842.62053
spinner
O-RING NBR 70 BSBS105N703.632.62054
spinner
O-RING NBR 70 BSBS106N704.422.62055
spinner
O-RING NBR 70 BSBS107N705.232.62056
spinner
O-RING NBR 70 BSBS108N706.022.62057
spinner
O-RING NBR 70 BSBS109N707.592.62058
spinner
O-RING NBR 70 BSBS110N709.192.62059
spinner
O-RING NBR 70 BSBS111N7010.772.62060
spinner
O-RING NBR 70 BSBS112N7012.372.62061
spinner
O-RING NBR 70 BSBS113N7013.942.62062
spinner
O-RING NBR 70 BSBS114N7015.542.62063
spinner
O-RING NBR 70 BSBS115N7017.122.62064
spinner
O-RING NBR 70 BSBS116N7018.722.62065
spinner
O-RING NBR 70 BSBS117N7020.292.62066
spinner
O-RING NBR 70 BSBS118N7021.892.62067
spinner
O-RING NBR 70 BSBS119N7023.472.62068
spinner
O-RING NBR 70 BSBS120N7025.072.62069
spinner
O-RING NBR 70 BSBS121N7026.642.62070
spinner
O-RING NBR 70 BSBS122N7028.242.62071
spinner
O-RING NBR 70 BSBS123N7029.822.62072
spinner
O-RING NBR 70 BSBS124N7031.422.62073
spinner
O-RING NBR 70 BSBS125N7032.992.62074
spinner
O-RING NBR 70 BSBS126N7034.592.62075
spinner
O-RING NBR 70 BSBS127N7036.172.62076
spinner
O-RING NBR 70 BSBS128N7037.772.62077
spinner
O-RING NBR 70 BSBS129N7039.342.62078
spinner
O-RING NBR 70 BSBS130N7040.942.62079
spinner
O-RING NBR 70 BSBS131N7042.522.62080
spinner
O-RING NBR 70 BSBS132N7044.122.62081
spinner
O-RING NBR 70 BSBS133N7045.692.62082
spinner
O-RING NBR 70 BSBS134N7047.292.62083
spinner
O-RING NBR 70 BSBS135N7048.92.62084
spinner
O-RING NBR 70 BSBS136N7050.472.62085
spinner
O-RING NBR 70 BSBS137N7052.072.62086
spinner
O-RING NBR 70 BSBS138N7053.642.62087
spinner
O-RING NBR 70 BSBS139N7055.272.62088
spinner
O-RING NBR 70 BSBS140N7056.822.62089
spinner
O-RING NBR 70 BSBS141N7058.422.62090
spinner
O-RING NBR 70 BSBS142N7059.992.62091
spinner
O-RING NBR 70 BSBS143N7061.62.62092
spinner
O-RING NBR 70 BSBS144N7063.172.62093
spinner
O-RING NBR 70 BSBS145N7064.772.62094
spinner
O-RING NBR 70 BSBS146N7066.342.62095
spinner
O-RING NBR 70 BSBS147N7067.952.62096
spinner
O-RING NBR 70 BSBS148N7069.522.62097
spinner
O-RING NBR 70 BSBS149N7071.122.62098
spinner
O-RING NBR 70 BSBS150N7072.692.62099
spinner
O-RING NBR 70 BSBS151N7075.872.62100
spinner
O-RING NBR 70 BSBS152N7082.222.62101
spinner
O-RING NBR 70 BSBS153N7088.572.62102
spinner
O-RING NBR 70 BSBS154N7094.922.62103
spinner
O-RING NBR 70 BSBS155N70101.272.62104
spinner
O-RING NBR 70 BSBS156N70107.622.62105
spinner
O-RING NBR 70 BSBS157N70113.972.62106
spinner
O-RING NBR 70 BSBS158N70120.322.62107
spinner
O-RING NBR 70 BSBS159N70126.672.62108
spinner
O-RING NBR 70 BSBS160N70133.022.62109
spinner
O-RING NBR 70 BSBS161N70139.372.62110
spinner
O-RING NBR 70 BSBS162N70145.722.62111
spinner
O-RING NBR 70 BSBS163N70152.072.62112
spinner
O-RING NBR 70 BSBS164N70158.422.62113
spinner
O-RING NBR 70 BSBS165N70164.772.62114
spinner
O-RING NBR 70 BSBS166N70171.122.62115
spinner
O-RING NBR 70 BSBS167N70177.472.62116
spinner
O-RING NBR 70 BSBS168N70183.822.62117
spinner
O-RING NBR 70 BSBS169N70190.172.62118
spinner
O-RING NBR 70 BSBS170N70196.522.62119
spinner
O-RING NBR 70 BSBS171N70202.872.62120
spinner
O-RING NBR 70 BSBS172N70209.222.62121
spinner
O-RING NBR 70 BSBS173N70215.572.62122
spinner
O-RING NBR 70 BSBS174N70221.922.62123
spinner
O-RING NBR 70 BSBS175N70228.272.62124
spinner
O-RING NBR 70 BSBS176N70234.622.62125
spinner
O-RING NBR 70 BSBS177N70240.972.62126
spinner
O-RING NBR 70 BSBS178N70247.322.62127
spinner
O-RING NBR 70 BSBS201N704.343.53128
spinner
O-RING NBR 70 BSBS202N705.943.53129
spinner
O-RING NBR 70 BSBS203N707.523.53130
spinner
O-RING NBR 70 BSBS204N709.123.53131
spinner
O-RING NBR 70 BSBS205N7010.693.53132
spinner
O-RING NBR 70 BSBS206N7012.293.53133
spinner
O-RING NBR 70 BSBS207N7013.873.53134
spinner
O-RING NBR 70 BSBS208N7015.473.53135
spinner
O-RING NBR 70 BSBS209N7017.043.53136
spinner
O-RING NBR 70 BSBS210N7018.643.53137
spinner
O-RING NBR 70 BSBS211N7020.223.53138
spinner
O-RING NBR 70 BSBS212N7021.823.53139
spinner
O-RING NBR 70 BSBS213N7023.393.53140
spinner
O-RING NBR 70 BSBS214N7024.993.53141
spinner
O-RING NBR 70 BSBS215N7026.573.53142
spinner
O-RING NBR 70 BSBS216N7028.173.53143
spinner
O-RING NBR 70 BSBS217N7029.743.53144
spinner
O-RING NBR 70 BSBS218N7031.343.53145
spinner
O-RING NBR 70 BSBS219N7032.923.53146
spinner
O-RING NBR 70 BSBS220N7034.523.53147
spinner
O-RING NBR 70 BSBS221N7036.093.53148
spinner
O-RING NBR 70 BSBS222N7037.693.53149
spinner
O-RING NBR 70 BSBS223N7040.873.53150
spinner
O-RING NBR 70 BSBS224N7044.043.53151
spinner
O-RING NBR 70 BSBS225N7047.223.53152
spinner
O-RING NBR 70 BSBS226N7050.43.53153
spinner
O-RING NBR 70 BSBS227N7053.573.53154
spinner
O-RING NBR 70 BSBS228N7056.743.53155
spinner
O-RING NBR 70 BSBS229N7059.923.53156
spinner
O-RING NBR 70 BSBS230N7063.093.53157
spinner
O-RING NBR 70 BSBS231N7066.273.53158
spinner
O-RING NBR 70 BSBS232N7069.443.53159
spinner
O-RING NBR 70 BSBS233N7072.623.53160
spinner
O-RING NBR 70 BSBS234N7075.793.53161
spinner
O-RING NBR 70 BSBS235N7078.973.53162
spinner
O-RING NBR 70 BSBS236N7082.143.53163
spinner
O-RING NBR 70 BSBS237N7085.323.53164
spinner
O-RING NBR 70 BSBS238N7088.493.53165
spinner
O-RING NBR 70 BSBS239N7091.673.53166
spinner
O-RING NBR 70 BSBS240N7094.843.53167
spinner
O-RING NBR 70 BSBS241N7098.023.53168
spinner
O-RING NBR 70 BSBS242N70101.193.53169
spinner
O-RING NBR 70 BSBS243N70104.373.53170
spinner
O-RING NBR 70 BSBS244N70107.543.53171
spinner
O-RING NBR 70 BSBS245N70110.723.53172
spinner
O-RING NBR 70 BSBS246N70113.893.53173
spinner
O-RING NBR 70 BSBS247N70117.073.53174
spinner
O-RING NBR 70 BSBS248N70120.243.53175
spinner
O-RING NBR 70 BSBS249N70123.423.53176
spinner
O-RING NBR 70 BSBS250N70126.593.53177
spinner
O-RING NBR 70 BSBS251N70129.773.53178
spinner
O-RING NBR 70 BSBS252N70132.943.53179
spinner
O-RING NBR 70 BSBS253N70136.123.53180
spinner
O-RING NBR 70 BSBS254N70139.293.53181
spinner
O-RING NBR 70 BSBS255N70142.473.53182
spinner
O-RING NBR 70 BSBS256N70145.643.53183
spinner
O-RING NBR 70 BSBS257N70148.823.53184
spinner
O-RING NBR 70 BSBS258N70151.993.53185
spinner
O-RING NBR 70 BSBS259N70158.343.53186
spinner
O-RING NBR 70 BSBS260N70164.693.53187
spinner
O-RING NBR 70 BSBS261N70171.043.53188
spinner
O-RING NBR 70 BSBS262N70177.393.53189
spinner
O-RING NBR 70 BSBS263N70183.743.53190
spinner
O-RING NBR 70 BSBS264N70190.093.53191
spinner
O-RING NBR 70 BSBS265N70196.443.53192
spinner
O-RING NBR 70 BSBS266N70202.793.53193
spinner
O-RING NBR 70 BSBS267N70209.143.53194
spinner
O-RING NBR 70 BSBS268N70215.493.53195
spinner
O-RING NBR 70 BSBS269N70221.843.53196
spinner
O-RING NBR 70 BSBS270N70228.193.53197
spinner
O-RING NBR 70 BSBS271N70234.543.53198
spinner
O-RING NBR 70 BSBS272N70240.893.53199
spinner
O-RING NBR 70 BSBS273N70247.243.53200
spinner
O-RING NBR 70 BSBS274N70253.593.53201
spinner
O-RING NBR 70 BSBS275N70266.293.53202
spinner
O-RING NBR 70 BSBS276N70278.993.53203
spinner
O-RING NBR 70 BSBS277N70291.693.53204
spinner
O-RING NBR 70 BSBS278N70304.393.53205
spinner
O-RING NBR 70 BSBS279N70329.793.53206
spinner
O-RING NBR 70 BSBS280N70355.193.53207
spinner
O-RING NBR 70 BSBS281N70380.593.53208
spinner
O-RING NBR 70 BSBS282N70405.263.53209
spinner
O-RING NBR 70 BSBS283N70430.663.53210
spinner
O-RING NBR 70 BSBS284N70456.063.53211
spinner
O-RING NBR 70 BSBS309N7010.465.33212
spinner
O-RING NBR 70 BSBS310N7012.075.33213
spinner
O-RING NBR 70 BSBS311N7013.645.33214
spinner
O-RING NBR 70 BSBS312N7015.245.33215
spinner
O-RING NBR 70 BSBS313N7016.815.33216
spinner
O-RING NBR 70 BSBS314N7018.425.33217
spinner
O-RING NBR 70 BSBS315N7019.995.33218
spinner
O-RING NBR 70 BSBS316N7021.595.33219
spinner
O-RING NBR 70 BSBS317N7023.165.33220
spinner
O-RING NBR 70 BSBS318N7024.775.33221
spinner
O-RING NBR 70 BSBS319N7026.345.33222
spinner
O-RING NBR 70 BSBS320N7027.945.33223
spinner
O-RING NBR 70 BSBS321N7029.515.33224
spinner
O-RING NBR 70 BSBS322N7031.125.33225
spinner
O-RING NBR 70 BSBS323N7032.695.33226
spinner
O-RING NBR 70 BSBS324N7034.295.33227
spinner
O-RING NBR 70 BSBS325N7037.475.33228
spinner
O-RING NBR 70 BSBS326N7040.645.33229
spinner
O-RING NBR 70 BSBS327N7043.825.33230
spinner
O-RING NBR 70 BSBS328N7046.995.33231
spinner
O-RING NBR 70 BSBS329N7050.175.33232
spinner
O-RING NBR 70 BSBS330N7053.345.33233
spinner
O-RING NBR 70 BSBS331N7056.525.33234
spinner
O-RING NBR 70 BSBS332N7059.695.33235
spinner
O-RING NBR 70 BSBS333N7062.875.33236
spinner
O-RING NBR 70 BSBS334N7066.045.33237
spinner
O-RING NBR 70 BSBS355N7069.225.33238
spinner
O-RING NBR 70 BSBS336N7072.395.33239
spinner
O-RING NBR 70 BSBS337N7075.575.33240
spinner
O-RING NBR 70 BSBS338N7078.745.33241
spinner
O-RING NBR 70 BSBS339N7081.925.33242
spinner
O-RING NBR 70 BSBS340N7085.095.33243
spinner
O-RING NBR 70 BSBS341N7088.275.33244
spinner
O-RING NBR 70 BSBS342N7091.445.33245
spinner
O-RING NBR 70 BSBS343N7094.625.33246
spinner
O-RING NBR 70 BSBS344N7097.795.33247
spinner
O-RING NBR 70 BSBS345N70100.975.33248
spinner
O-RING NBR 70 BSBS346N70104.145.33249
spinner
O-RING NBR 70 BSBS347N70107.325.33250
spinner
O-RING NBR 70 BSBS348N70110.495.33251
spinner
O-RING NBR 70 BSBS349N70113.675.33252
spinner
O-RING NBR 70 BSBS350N70116.845.33253
spinner
O-RING NBR 70 BSBS351N70120.025.33254
spinner
O-RING NBR 70 BSBS352N70123.195.33255
spinner
O-RING NBR 70 BSBS353N70126.375.33256
spinner
O-RING NBR 70 BSBS354N70129.545.33257
spinner
O-RING NBR 70 BSBS355N70132.725.33258
spinner
O-RING NBR 70 BSBS356N70135.895.33259
spinner
O-RING NBR 70 BSBS357N70139.075.33260
spinner
O-RING NBR 70 BSBS358N70142.245.33261
spinner
O-RING NBR 70 BSBS359N70145.425.33262
spinner
O-RING NBR 70 BSBS360N70148.595.33263
spinner
O-RING NBR 70 BSBS361N70151.775.33264
spinner
O-RING NBR 70 BSBS362N70158.125.33265
spinner
O-RING NBR 70 BSBS363N70164.475.33266
spinner
O-RING NBR 70 BSBS364N70170.825.33267
spinner
O-RING NBR 70 BSBS365N70177.175.33268
spinner
O-RING NBR 70 BSBS366N70183.525.33269
spinner
O-RING NBR 70 BSBS367N70189.875.33270
spinner
O-RING NBR 70 BSBS368N70196.225.33271
spinner
O-RING NBR 70 BSBS369N70202.575.33272
spinner
O-RING NBR 70 BSBS370N70208.925.33273
spinner
O-RING NBR 70 BSBS371N70215.275.33274
spinner
O-RING NBR 70 BSBS372N70221.625.33275
spinner
O-RING NBR 70 BSBS373N70227.975.33276
spinner
O-RING NBR 70 BSBS374N70234.325.33277
spinner
O-RING NBR 70 BSBS375N70240.675.33278
spinner
O-RING NBR 70 BSBS376N70247.025.33279
spinner
O-RING NBR 70 BSBS377N70253.375.33280
spinner
O-RING NBR 70 BSBS378N70266.075.33281
spinner
O-RING NBR 70 BSBS379N70278.775.33282
spinner
O-RING NBR 70 BSBS380N70291.475.33283
spinner
O-RING NBR 70 BSBS381N70304.175.33284
spinner
O-RING NBR 70 BSBS382N70329.575.33285
spinner
O-RING NBR 70 BSBS383N70354.975.33286
spinner
O-RING NBR 70 BSBS384N70380.375.33287
spinner
O-RING NBR 70 BSBS385N70405.265.33288
spinner
O-RING NBR 70 BSBS386N70430.665.33289
spinner
O-RING NBR 70 BSBS387N70456.065.33290
spinner
O-RING NBR 70 BSBS388N70481.415.33291
spinner
O-RING NBR 70 BSBS389N70506.815.33292
spinner